Kohderyhmät

Aikuiset

  • Aivoverenkiertohäiriöistä ja aivovammoista johtuvat puheen, kielellisen suoriutumisen ja nielemisen vaikeudet
  • Eteneviin neurologisiin sairauksiin (esim. Parkinson, ALS, MS) liittyvät kommunikoinnin ja nielemisen vaikeudet

Lapset

  • Kehitykselliset kielihäiriöt
  • Puhemotoriikan ja puheen motorisen ohjailun vaikeudet
  • Kokonaiskehitykseen liittyvät kommunikoinnin haasteet

Piirtäminen kommunikoinnin tukena

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on arvioida ja kuntouttaa puheen ja kielen häiriöitä ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia sekä nielemisen häiriöitä. Terapia perustuu asiakkaan ja terapeutin väliseen vuorovaikutukseen ja kontaktiin. Harjoitukset ja niissä käytettävä materiaali ja menetelmät suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan hyödyntäen alan tutkimustietoa. Yhteistyö asiakkaan lähipiirin, kuten vanhempien tai lähiomaisten sekä muiden asiakkaan kanssa toimivien tahojen kanssa, on tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi.